Condicions legals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ens informem que les dades personals que ens subministrem a través de la pàgina web www.montbar.com, seran tractats de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer automatitzat titularitat de MANDROARAN S.L. , CIF nº B25651340, i amb domicili a Carrer de Sant Pau, 9 , 25537 – Mont (Lleida), que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Ens informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el previst en la LOPD en les següents direccions: info@montbar.com o Carrer de Sant Pau, 9 , 25537 – Mont (Lleida). Les seves dades de contacte podran ser cedides al distribuïdor de MONT BAR de la seva zona, amb l’objectiu d’atendre la seva sol·licitud sobre el requeriment d’informació addicional o concertar una cita per a una demostració. MONT BAR no ven, cedeix, arrienda ni transmet de cap manera, informació o dades de caràcter personal dels seus Clients / Usuaris a tercers amb altres finalitats.

El Usuario garanteix que les dades personals facilitades a MONT BAR són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. El Usuario serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a MONT BAR o qualsevol tercer perquè es compleixin els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. El Usuari no ha d’incloure dades personals de tercers sense el seu consentiment informat previ de l’establert en la present política de privacitat, sent l’únic responsable de la seva introducció.

MONT BAR procedirà a la cancel·lació dels dades recollits quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual s’hagin obtingut o registrats. En el cas que les dades recollides s’utilitzessin per a una finalitat diferent per a la qual s’hagin recaptat o recollit, es requerirà l’autorització prèvia dels interessats.

Certs serveis prestats per MONT BAR poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals, sent per tant d’aplicació les condicions particulars de cada cas. En tot el que no sigui regulat per les condicions particulars serà d’aplicació supletòria les condicions generals recollides en la present política de privacitat.

MONT BAR ha adoptat les mesures necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua, tractament o accés no autoritzat dels dades personals, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, la naturalesa de la informació emmagatzemada i els riscs als que estan exposats, ja provinents de l’acció humana o del mitjà físic o natural, no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són imprevistes.

Sorry, the comment form is closed at this time.